Polityka prywatności

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 100), celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie której dane dotyczą̨̨ należy przede wszystkim podać́́ informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych określone w art. 13 lub 14 RODO – w zależności od tego, czy zostały one pozyskane bezpośrednio od osoby której dane dotyczą̨̨, czy też z innych źródeł. W świetle powyższego pragniemy poinformować́́ Państwa, że:

1. Administratorem Pana/Pani danych jest MAGIC BLISS LIFE Sp. z o.o z siedzibą w Olsztynie przy ul. Brylantowej 2, wpisaną do KRS pod numerem: 0001040917, numer NIP 7393985366, numer REGON 525656027.

2. Z Administratorem można się̨̨ kontaktować mailowo na adres: kontakt@marzenaramotowska.pl lub za pomocą̨̨ poczty tradycyjnej na adres siedziby Administratora: Olsztyn, 10-687, ul. Brylantowa 2 albo tel. pod nr 504 855 444.

3. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się̨̨ kontaktować́́ mailowo na adres: kontakt@marzenaramotowska.pl lub za pomocą̨̨ poczty tradycyjnej na adres siedziby Administratora: Olsztyn, 10-687, ul. Brylantowa 2.

4. Pani/Pana dane osobowe mogą̨̨ być́́ przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a w zw. z lit b RODO tj. na podstawie zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych wyrażonej dobrowolnie w momencie podpisania niniejszej umowy.

5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w zakresie, jaki związany jest z celem przetwarzania danych osobowych.

6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:
• żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
• żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
• żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
• żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
• przeniesienia Pani/Pana danych osobowych,
• wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki w, 00-913 Warszawa.

7. Z powyższych praw można skorzystać:́ 
• poprzez kontakt e-mailowy pod adresem: kontakt@marzenaramotowska.pl
• za pomocą̨̨ poczty tradycyjnej na adres: Olsztyn, 10-687, ul. Brylantowa 2, określając treść́́ żądania.

8. Administrator nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji, w celu m. in. profilowania, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

9. Administrator dokłada wszelkich starań́, aby zapewnić́́ wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami. 

10. Administrator przechowuje dane osobowe przez czas niezbędny dla realizacji celu, co do którego pozyskana została zgoda bądź, do którego upoważniają̨̨ lub zobowiązują̨̨ go przepisy prawa, w szczególności przez czas wykonywania i rozliczenia Umowy, a także przez okres, w jakim możliwe jest dochodzenie roszczeń́́ w związku z działalnością̨̨ Administratora.

11. Dodatkowo, dane mogą̨̨ być przechowywane przez Administratora dla celów zapobiegania nadużyciom i oszustwom oraz dla celów statystycznych i archiwizacyjnych przez okres 10 lat od dnia zakończenia obowiązywania umowy lub zdarzenia powodującego konieczność́́ takiego przetwarzania.

12. Jednocześnie, w celu rozliczalności Administrator będzie przechowywać dane przez okres, w którym zobowiązany jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań́́ prawnych, w tym umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

13. Pani/Pana dane mogą̨̨ być przekazywane podmiotom zewnętrznym na podstawie odrębnej Umowy o powierzenia przetwarzania danych osobowych.

14. Pani/Pana dane osobowe nie będą̨̨ przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.